СудноНомер рейсаОтправлениеПорт отправления
m/v SILVER WINDV22023-06-23TOYAMASHINKO
m/v SEAGRANDV42023-06-23OSAKA
m/v OCEAN LEADERV 19 2023-06-23FUSHIKI
m/v OCEAN PRIDE IV 72023-06-29YOKOHAMA